PRIVACY POLICY

Notification and information on the processing of personal data

With the new legislation on personal data processing, the purpose of this document is to provide specific and unambiguous information about the purposes of the processing, the legal basis of the processing, the length of the processing, the destination of the personal data collected, the arrangements for exercising individual rights and information related to the secondary purpose of the processing if the data will be processed for a purpose other than that for which it was collected by the associated operators.

It is important to pay attention to this information so that you know all the aspects outlined in its contents.

Our goal in terms of participation in events is an educational one, and new GDPR rules are part of this context. Therefore, we use these data for the sole purpose of informing you.

We use your data only if we have your agreement in many ways, depending on their nature. Here are the types of data we collect and how we use them afterwards:

 • Email address to send you emails about our services and events;
 • First name and name to personalize your event emails and badges. The platform we use for email marketing (MailChimp) allows us to personalize based on the data provided by subscribers. The data can also be used to conclude the contract for participation in the event;
 • The professional function – to address us directly to your level of training, but also to prepare the format of the event according to this level;
 • Phone number – to be able to contact you quickly if you participate in our events for the purpose of submitting logistical details or to inform you of the latest program changes;
 • Company name – to address us directly to your domain;
 • The Billing Data (CNP, CUI, Trade Registry Number, Company Address, Bank Account, Bank Name, Legal Representative Name, Legal Representative) we use to complete the registration for the event and issue the related invoice.

Legal basis:

The collection and processing of personal data for the purposes mentioned above is based on:

 • Consent;
 • Legal Obligation;
 • Conclusion (including pre-contractual stages), execution, management of a contract;
 • The legitimate interest of the associated operators.
 • Entities that have access to the above data are providers and partners with whom we collaborate on contracts that contain privacy clauses, without which we would not be able to operate, and in exceptional cases and only on the basis of official requests, the institutions public law enforcement in Romania.

If we have your agreement, we will send you email marketing messages to inform you about conferences, workshops, masterclasses, etc. which we will organize, about the new articles published on this site and about useful articles published on other related sites which are related to your interest.

You can unsubscribe from the newsletter at any time using one of the following methods:

By clicking on the unsubscribe link from any newsletter already received from us;
By sending an email to us in which you would like to unsubscribe. Here you have the email address of the person who will handle your request (carmen@liberoevents.ro).
In either case, we will ensure that you will no longer receive our emails. Any request in this regard will be solved within 48 hours of receipt.

Here are your rights in the context of collecting and processing your personal data:

The right to be informed about how your data is collected and used;
The right to access the data we have about you;
The right to request the rectification of the data we have about you;
The right to ask for the deletion of the data we have about you;
The right to ask us to stop sending marketing messages to you;
The right to request the sending of your personal data to you or to another operator;
The right to lodge a complaint with the use of your data to the competent authorities;
The above rights are not absolute and there are exceptions.
For any questions as to how the data of the data subjects are being used or whether any further clarification is required regarding any aspect of data processing, they can contact the company’s data protection officer by email: carmen@liberoevents.ro.


 

[RO] Notificare și informare cu privire la preluarea datelor cu caracter personal!

O dată cu noua legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, scopul prezentului document este informarea specifică și lipsită de ambiguitate cu privire la scopurile prelucrării, temeiul juridic al prelucrării, durata prelucrării, destinația datelor cu caracter personal colectate, modalitățile de exercitare a drepturilor individuale precum și informații legate de scopul secundar al procesării, dacă datele vor fi prelucrate într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate de către operatorii asociați.

Este important să acorzi atenție acestei informări astfel încât să cunoști toate aspectele expuse în conținutul acesteia.

Scopul nostru, în ceea ce privește participarea la evenimente, este unul educațional, iar noile reguli de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR) fac parte din acest context. Prin urmare folosim aceste date pentru unicul scop de a te informa.

Folosim datele tale, doar dacă avem acordul tău, în mai multe feluri, în funcție de natura lor. Iată tipurile de date pe care le colectăm și cum le folosim ulterior:

– Adresa de email pentru a-ți trimite emailuri de informare cu privire la serviciile și evenimentele noastre.

– Prenumele și numele pentru a personaliza email-urile și badgeurile de acces la eveniment. Platforma pe care o folosim pentru email marketing (Mailchimp), ne permite personalizarea pe baza datelor furnizate de abonați. De asemenea, datele pot fi folosite pentru a încheia contractul de participare la eveniment.

– Funcția profesională pentru a ne adresa direct nivelului tău de pregătire profesională, dar și pentru a pregăti formatul evenimentului în funcție de acest nivel.

– Numărul de telefon pentru a te putea contacta rapid, în cazul în care participi la evenimentele noastre, în scopul transmiterii detaliilor logistice sau pentru a te informa cu privire la modificările de ultim moment în program.

– Numele companiei pentru a ne adresa direct domeniului tău de activitate.

– Datele de facturare (CNP, CUI, Numărul de Înregistrare la Registrul Comerțului, Adresa Sediului Firmei, Contul Bancar, Numele Băncii, Numele Reprezentantului Legal, Funcția Reprezentantului Legal), le folosim pentru a încheia înscrierea de participare la eveniment și emite factura aferentă.

TEMEIURILE JURIDICE

Colectarea și procesarea datelor personale în scopurile menționate mai sus se bazează pe:

– Consimțământ;

– Obligația legală;

– Încheierea (inclusiv etapele premergătoare încheierii unui contract), executarea, administrarea unui contract;

– Interesul legitim al operatorilor asociați.

Entitățile care au acces la datele de mai sus sunt furnizorii și partenerii cu care colaborăm în baza unor contracte ce conțin clauze de confidențialitate, fără de care nu ne-am putea desfășura activitatea și, în cazuri excepționale și doar pe baza unor cereri oficiale, instituțiile publice care aplică legea în România.

În cazul în care avem acordul tău, îți vom trimite, prin email, mesaje de marketing cu scopul de a te informa despre conferințele, workshopurile, masterclassurile etc. pe care urmează să le organizăm, despre articolele noi publicate pe acest site și despre articole utile publicate pe alte site-uri conexe.

Te poți dezabona de la newsletter în orice moment, folosind una dintre metodele de mai jos:

– Prin click pe link-ul de dezabonare din orice newsletter primit deja de la noi;

– Prin trimiterea unui email către noi în care să soliciți dezabonarea. Ai aici la îndemână adresa de email a persoanei care se va ocupa de cererea ta (carmen@liberoevents.ro).

În oricare dintre cele două situații ne vom asigura că nu vei mai primi mesajele noastre prin email. Orice solicitare în acest sens va fi rezolvată în maxim 48h de la primire.

Iată care sunt drepturile tale în contextul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal:

– Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectat și folosite datele tale;

– Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre tine;

– Dreptul de a cere rectificarea datelor pe care le avem despre tine;

– Dreptul de a solicita ștergerea datelor pe care le avem despre tine;

– Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing către tine;

– Dreptul de a solicita trimiterea datelor tale personale către tine sau către un alt operator;

– Dreptul de a depune o plângere, cu referire la folosirea datelor tale, către organele abilitate.

– Drepturile de mai sus nu sunt absolute și există excepții.

Pentru orice întrebare despre modul în care datele persoanelor vizate sunt utilizate sau dacă sunt necesare orice lămuriri suplimentare în legătură cu orice aspect ce ține de prelucrarea datelor, acestea se pot adresa responsabilului cu protecția datelor din cadrul companiei prin email: carmen@liberoevents.ro.